Polecamy książki:

 

"Schizofrenia- proces wielowymiarowy" Dr hab. Andrzej Cechnicki

 

Przejdź do księgarniPraca Andrzeja Cechnickiego "Schizofrenia - otwarty, wielowymiarowy proces. Krakowskie prospektywne badania przebiegu, prognozy i wyników leczenia schizofrenii" jest zwieńczeniem 20 letniego programu prospektywnych badań autora.
 
Udowodnił w niej między innymi, że nawet przy zastosowaniu wąskich kryteriów kwalifikacji wstępnej przebieg psychoz schizofrenicznych nie jest jednoznacznie niekorzystny. 

Udowodnił też, że u osób leczonych z powodu źle rokującej schizofrenii, nawet po wieloletnim przebiegu występuje zdrowienie, a wczesny udział w psychospołecznym programie leczenia ma wpływ na korzystniejsze wyniki po latach chorowania.
 
Są to bez wątpienia znaczące, udokumentowane odkrycia, które powinny wpłynąć na rozumienie zaburzeń z grupy schizofrenii i na standardy postępowania terapeutycznego.

 

 


 

 

 

"Teatr, który leczy" - Anna Bielańska

 

teatrktoryleczyweb.jpg„Autorce udało się umiejętnie przejść od zagadnień bardziej ogólnych i teoretycznych – założeń i metod psychodramy, jej powiązań z teatrem i podstawowego znaczenia dla funkcji terapeutycznych, poprzez część omawiającą zastosowanie szczegółowych form dramaterapii w leczeniu schizofrenii, aż do mającego charakter najbardziej praktyczny zestawu ćwiczeń teatralnych stosowanych w procesie terapii. (...) Praca jest unikalnym opracowaniem dotyczącym dramaterapii. Charakteryzuje ją bardzo wysoka rzetelność, umiejętność szerokiego wykorzystania literatury przedmiotu i dobra stylistyka”. (Prof. dr hab. Krzysztof Gierowski)
„Praca powinna wzbudzić duże zainteresowanie terapeutów, studentów studiów przeddyplomowych i podyplomowych, kształcących się w psychoterapii, psychodramie i rehabilitacji”. (Prof. dr hab. Jacek Bomba)
Anna Bielańska, psycholog kliniczny i psychoterapeuta, pracuje w Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ. Od wielu lat wraz z reżyserem Krzysztofem Rogożem tworzy „teatr terapeutyczny”. Do najbardziej znanych spektakli tego teatru należą Lizystrata i Alkestis. Jako dyplomowany terapeuta Psychodrama Institute for Europe prowadzi szkolenia w zakresie psychodramy Moreno. Psychoterapia wraz z użyciem psychodramy i technik teatralnych zawsze była jej pasją, a niniejsza książka jest podsumowaniem jej wieloletnich doświadczeń w tym zakresie.

 

 

 

Andrzej Cechnicki i Hubert Kaszyński "Praca. Zdrowie psychiczne. Gospodarka społeczna."

 

przyszlosc-pracy-small.jpg

Publikacja pt. „Praca, zdrowie psychiczne, ekonomia społeczna” jest dowodem na to, jak wiele się w polskiej psychiatrii w ciągu ostatnich kilkunastu lat zmieniło.

 

Nie tylko mamy nowe neuroleptyki, nie tylko mamy nowoczesną ustawę psychiatryczną.

 

Zmienia się także coś fundamentalnego i niezwykle ważnego: miejsce i rola pacjenta w systemie leczenia.

 

Pojawia się i rozwija podejście, w którym osoba leczona jest partnerem, a zadaniem psychiatry nie jest powierzchowne usuwanie objawów, lecz
dbanie o szeroko rozumianą jakość życia pacjenta.

 

 

 

 


 

 

 

Bogdan de Barbaro, Krystyna Ostoja Zawadzka, Andrzej Cechnicki "Możesz pomóc. Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe."

 

mozesz-pomoc.jpg

Jeżeli ktoś bliski, nasz krewny lub przyjaciel, zachoruje na chorobę psychiczną, czujemy się całkiem bezradni. Może się nawet wydawać, że ta bliska przed zachorowaniem osoba znalazła się nagle w zupełnie innym świecie, do którego my nie mamy dostępu...

 

Nie jesteśmy jednak ze swym nieszczęściem sami, podobnie jak i nasz chory nie pozostanie sam ze swoją chorobą... Właśnie ten poradnik  może nam pomóc w przezwyciężeniu szoku związanego z samym faktem zachorowania osoby nam bliskiej. Pomoże nam także zrozumieć świat chorego, a nawet nauczy, w jaki sposób trzeba prowadzić z chorym rozmowy, tak by nie tracić z nim kontaktu emocjonalnego, a jednocześnie wpływać korzystnie na jego zdrowienie.

 

Najlepsze wyniki leczenia choroby psychicznej osiąga się tam, gdzie na sukces terapii pracują zgodnie: psychiatra, psycholog oraz pacjent i jego rodzina.

 

 

 

 

 

 

"Umacnianie i zdrowienie Trzeba dać świadectwo" Wybór prac pod redakcją:

Andrzeja Cechnickiego, Anny Bielańskiej, Huberta Kaszyńskiego i Anny Liberadzkiej

 

umacnianie-i-zdrowienie-1.jpg

Książka jest kompilacją prac napisanych przez osoby chorujące.

 

Fakt podjęcia w Polsce publicznej debaty na temat zdrowia i choroby psychicznej nie świadczy o dokonującej się powszechnie przemianie poglądów dotyczących zaburzeń psychicznych.Trudno również wnioskować o pozytywnej modyfikacji naszego stosunku emocjonalnego do osób, które ich doświadczyły.

Przygotowana publikacja przyczynia się do tego, aby spotkanie osób zdrowych i tych, którzy zdrowie psychiczne odzyskują, bądź odzyskali stało się możliwe. Prace autorów zasługują na uznanie, bowiem są one świadectwem szczególnej formy znoszenia społecznego piętna, które towarzyszy osobom podatnym na zranienie. Chodzi tutaj o uznanie i szacunek dla wiedzy i rozumienia, które pochodzą z osobistego doświadczenia, co umożliwia postrzeganie ludzi jako posiadających własne poglądy i własny głos, a nie jako przedmiot wiedzy innych.

 

 

 

 

 

Klaus Deissler "Psychiatria systemowa jako dialog" pod red. Andrzeja Cechnickiego

   terapia_systemowa_jako_dialog.jpg

Dialog nr 21 - "Psychiatria naszych marzeń"

    okladka_21.jpg

 

 

PUBLIKACJE

 

 

Andrzej Cechnicki

 

Badania nad przebiegiem i rokowaniem w schizofrenii

 

 1. Cechnicki A. Schizofrenia – proces wielowymiarowy. Krakowskie prospektywne badania przebiegu, prognozy i wyników leczenia schizofrenii. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii; 2011.
 2. a. Cechnicki A., Cichocki Ł., Franczyk-Glita J. Spójność wymiarów objawowych schizofrenii w dwunastoletniej  katamnezie. Psychiatria Polska 2010; 2: 185-196.                                                                                       b.  Cechnicki A., Cichocki Ł., Franczyk-Glita J. Consistency of symptomatic dimensions of schizophrenia in a 12 year follow-up study. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2010; 4: 29-36.
 3. a. Kalisz A., Cechnicki A. Różnice w czynnikach rokowniczych między mężczyznami i kobietami hospitalizowanymi po raz pierwszy z rozpoznaniem schizofrenii. Psychiatria Polska 2001; 6: 951-963.              b. Kalisz A., Cechnicki A. Gender-related prognostic factors in first admission DSM-III schizophrenic patients.  Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2002; 4 (3): 25-36.
 4. Cechnicki A. Analiza wpływu wybranych czynników na wyniki leczenia w obszarze społecznym. Krakowskie prospektywne badania przebiegu schizofrenii. Badania nad schizofrenią, Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej, Lublin 1998; I (1): 37-48.


Badania nad schizofrenią

 

 1. Błądziński P, Cechnicki A, Bogacz J, Cichocki Ł. Znaczenie Otwartego Dialogu w leczeniu osób chorujących na schizofrenię. Postępy Psychiatrii i Neurologii 23 (2014):134-139.
 2. Cechnicki A, Bielańska A, Daren A, Wroński K, Kalisz A, Błądziński P, Pilecki M. Wpływ interakcji dwóch predyktorów na wczesne i odległe wyniki leczenia schizofrenii. Psychiatria Polska, 2013, 47 (5): 775-786. 

 3. Cichocki  Ł, Cechnicki A, Polczyk R. Consistency of symptomatic dimensions of schizophrenia over 20 years, Psychiatry Research, 2012; 200: 115-119.
 4. Cechnicki A., Cichocki Ł., Franczyk-Glita J., Consistency of symptomatic dimensions of schizophrenia in a 12 year follow-up study, w: Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2010; 4: 29-36.
 5. a. Hanuszkiewicz I., Cechnicki A., Kalisz A. Związek deficytów poznawczych z przebiegiem schizofrenii. Badania wstępne uczestników programu rehabilitacyjnego. Psychiatria Polska 2007; 4: 539-550.                      b. Hanuszkiewicz I., Cechnicki A., Kalisz A. The relationship between cognitive deficits and the course of schizophrenia. Preliminary research. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2009; 11(3): 27-34.
 6. Walczewski K., Cechnicki A., Matkowski J., Kleinrok K., Herman I., Posiadło-Kleinrok B. Związki między anomaliami strukturalnymi mózgu, a obrazem psychotycznym u chorych na schizofrenię. Psychiatria Polska 2001; 1: 33-46.


Badania relacji terapeuta-pacjent

 

 1. Cechnicki A, Wojnar M. Konstrukcja kwestionariusza do badań relacji między pacjentem psychotycznym. Postępy Psychiatrii i Neurologii 1997; 6: 269-276.
 2. Wojnar M., Cechnicki A., Wenglarczyk K. Badanie wzajemnych relacji pomiędzy terapeutami a pacjentami z rozpoznaniem schizofrenii przy pomocy wystandaryzowanego kwestionariusza relacji diadycznej. Badania nad schizofrenią, Lublin 1998; I (1): 545-552.
 3. a. Cechnicki A, Chechlińska M, Stark M, Wojnar M. Czynniki wpływające na ocenę relacji pomiędzy pacjentami chorymi na schizofrenię a ich terapeutami w dwu różnych kontekstach terapeutycznych. Psychoterapia 1999; 2 (109): 35-49.                                                                                                                                              b. Cechnicki A, Chechlińska M, Stark M, Wojnar M. Factors influencing the evaluation of the relationship between schizophrenic patients and their therapists in two different therapeutic contexts. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2000; 2 (4): 17 – 30.                                      Wskaźnik ekspresji emocji (EE) I czas nieleczonej psychozy (DUP)

 1. Cechnicki A, Cichocki Ł, Kalisz A, Błądziński P, Adamczyk P, Franczyk-Glita J. Duration of untreated psychosis (DUP) and the course of schizophrenia in a 20-year follow-up study. Psychiatry Research 2014, 219 (3): 420-425.

 2. Cechnicki A, Bielańska A, Hanuszkiewicz I, Daren A. The predictive validity of Expressed Emotions (EE) in schizophrenia. A 20-year prospective study.  Journal of Psychiatric Research 2013; 47 (2): 208-214.
 3. Cechnicki A., Hanuszkiewicz I., Polczyk R., Bielańska A. Prognostic value of Duration of Untreated Psychosis in longterm outcome of schizophrenia. Medical Science Monitor 2011; 17 (5):277-283.
 4. Cechnicki A., Hanuszkiewicz I., Polczyk R., Bielańska A., Prospektywna ocena wpływu czasu nieleczonej psychozy na przebieg schizofrenii. Psychiatria Polska 2010 ; 3: 381-394.
 5. Cechnicki A., Hanuszkiewicz I., Polczyk R., Cichocki Ł., Kalisz A., Rostworowska M. Wskaźnik ekspresji emocji (EE) jako rodzinny predyktor przebiegu schizofrenii. Psychiatria Polska 2010; 2: 173-184.


                                        Badania sieci społecznej osób chorujących na schizofrenię

 

 1. Cechnicki A, Wojciechowska A, Kalisz A, Błądziński P, Skalski M. Związek czynników demograficzno-społecznych oraz klinicznych ze wskaźnikami sieci społecznej osób chorujących na psychozy schizofreniczne. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(1): 33-40.
 2. a. Cechnicki A., Wojciechowska A. Zależność pomiędzy właściwościami sieci społecznej a wynikami leczenia osób chorujących na schizofrenię w siedem lat od pierwszej hospitalizacji. Psychiatria Polska 2007; 4: 513-525. b. Cechnicki A., Wojciechowska A. Correlations between parameters of the social network and treatment outcomes of people suffering from schizophrenia seven years after the first hospitalization. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2008; 2: 21-29.
 3. a. Cechnicki A., Wojciechowska A., Valdez M. Sieć społeczna a jakość życia osób chorujących na schizofrenię w siedem lat od pierwszej hospitalizacji. Psychiatria Polska 2007; 4: 527-537.                                 b. Cechnicki A., Wojciechowska A., Valdez M. The social network and the quality of life of people suffering from schizophrenia seven years after tha first hospitalisation. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2008; 2: 31-38.
 4. a. Wojciechowska A, Walczewski K, Cechnicki A. Zależności między właściwościami sieci społecznej a wynikami leczenia chorych na schizofrenię w trzy lata od pierwszej hospitalizacji. Psychiatria Polska2001; 1: 21-32.                                                                                                                                                        b. Wojciechowska A, Cechnicki A, Walczewski K. Correlation between some features of social networks and treatment outcomes of schizophrenic patients three years after the first admission. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2002;  4 (3): 37-46.


 

                                                      Jakość życia osób z diagnozą schizofrenii

 

 1. Cichocki Ł., Cechnicki A., Franczyk-Glita J., Błądziński P., Kalisz A., Wroński K. Quality of life in a twenty-year follow-up study of people suffering from schizophrenia., Comprehensive Psychiatry, 2015 Jan;56:133-40. doi: 10.1016/j.comppsych.2014.09.017. Epub 2014 Sep 22.
 2. Cechnicki A., Valdez M., Cichocki Ł., Kalisz A., Kaszyński H. Jakość życia chorych na  schizofrenię - 7 do 12 lat po pierwszej hospitalizacji. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19 (1): 25-30.
 3. Cechnicki A. Jakość życia osób chorych na schizofrenię. Część II – konstrukt, wewnętrzne zależności i czynniki wyjaśniające. Psychoterapia 2001; 2 (117): 19-25.
 4. a. Cechnicki A., Jakość życia osób chorych na schizofrenię. Część I – wyniki badań w psychospołecznym programie leczenia. Psychoterapia 2001; 2 (117):  5-17.A.                                                                              b. Cechnicki A., The quality of life of schizofrenic patients. Part one - research results the psychosocial treatment programme. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2003; 5 (1): 45-57.
 5. a. Cechnicki A, Valdes M. Związek między jakością życia osób chorych na schizofrenię a nasileniem zaburzeń chorobowych. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2001;  4 (10): 311-322.

          b. Cechnicki A, Valdes M. Relation between schizophrenic patients quality of life and symptom serverity. 

          Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2003; 5 (3): 55-68.

 

 

 

                                     Badania nad piętnem społecznym osób chorujących psychicznie

 

 1. Cechnicki A., Towards psychotherapy-oriented community psychiatry – 30 years of experiences in Kraków. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2011; 1: 71-80.
 2. Cechnicki A., Angermeyer M.C., Bielańska A., Anticipated and experienced sigma among persons with schizophrenia: its nature and correlates., Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, Pub online 22.05.2010: Springer, DOI 10.1007/s00127-010-0230-2.
 3. Cechnicki A., Bielańska A. Understanding and treatment of people suffering from schizophrenia in Krakow. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2009; 11(3): 17-25.
 4. a. Cechnicki A., Bielańska A., Czynniki demograficzno-społeczne i kliniczne a antycypacja i  doświadczanie piętna choroby psychicznej., Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (1): 31-41.                                             b. Cechnicki A., Bielańska A. Demographic, social and clinical variables of anticipated and experienced sigma of mental illness. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2009; 2: 49-63.
 5. Cechnicki A., Bielańska A., Franczyk J. Piętno choroby psychicznej: antycypacja i doświadczanie. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (2): 113-121.

 

 

              Psychoterapia i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób chorujących psychicznie


 1. Cechnicki A., Rehabilitacja psychiatryczna. W: Medcyna praktyczna-serwis internetowy http://rehabilitacja.mp.pl/rehabilitacja-medyczna/show.html?id=118503, 2015

 2. Cechnicki A., Banaś B. O strukturalnym wykluczeniu społecznym inaczej. Firma społeczna „Zielony Dół” – studium przypadku. Postępy Psychiatrii i Neurologii (Artykuł specjalny), 2013; 22 (3): 171-176.
 3. Cechnicki A, Liberadzka A. Nowa rola osób chorujących psychicznie w leczeniu i zdrowieniu. Psychiatria Polska, 2012, 6:995-1005.
 4. Kaszyński H., Cechnicki A. Polscy pracodawcy wobec zatrudniania osób chorujących psychicznie. Psychiatria Polska 2011; 1: 45-60.
 5. Cechnicki A. Towards psychotherapy-oriented community psychiatry – 30 years of experiences in Kraków. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2011;  1: 71-80.
 6. Cechnicki A. Rehabilitacja psychiatryczna – cele i metody. Psychiatria w Praktyce Klinicznej, Via Medica 2009; (2) 1: 41-54.
 7. Cechnicki A. W stronę psychoterapeutycznie zorientowanej psychiatrii środowiskowej – 30 lat doświadczeń krakowskich. Pro memoriam professor Antoni Kępiński. Psychoterapia 2009; 3 (150): 43-55.
 8. Cechnicki A., Knobler H. Nasza młodzież – nasza przyszłość. Psychoterapia 2009;  4(151): 77-85.
 9. Cechnicki A, Kaszyński H. Programy rehabilitacji zawodowej i pracy dla osób chorych na schizofrenię – rozwiązania krakowskie. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2000; 9: 427 – 434.
 10. Bogacz J., Cechnicki A. Gesellschaftliches Leben und die Welt der Bedeutungen. Zeitschrift fur systemische Therapie und Beratung, nr 1/2007, MICS, Marburger.
 11. Cechnicki A, Bielańska A, Walczewski K. Therapeutic camp as a part of an integrated community programme for schizophrenic patients. Therapeutic Communities - The International Journal for Therapeutic and Supportive Organizations 1999; 2 (20): 103-117.
 12. Bielańska A, Cechnicki A. Obozy terapeutyczne w środowiskowym programie leczenia chorych na schizofrenię. Bilans 20 lat. Psychoterapia 1996; 4: 69-80.
 13. Cechnicki A. Rola lecznictwa dziennego w leczeniu i rehabilitacji schizofrenii. Przegląd badań. Psychoterapia 1993; 1:  57-67.
 14. Cechnicki A. Analiza wpływu wybranych czynników na wyniki leczenia chorych na schizofrenię w oddziale dziennym. Zagadnienia metodologiczne. Psychoterapia 1992; 3: 23 – 36.
 15. Cechnicki A. Analiza wpływu wybranych czynników na wyniki leczenia chorych na schizofrenię w oddziale dziennym. Wyniki badań.  Psychoterapia 1992; 3: 37-46.
 16. Cechnicki A. Wybrane aspekty leczenia schizofrenii. Psychoterapia 1992; 2: 27-37.
 17. Cechnicki A. Wprowadzenie w tematykę lecznictwa dziennego. Psychoterapia 1992; 4: 17 – 26.
 18. Cechnicki A. Dziesięć lat oddziału dziennego dla chorych na schizofrenię – opis programu terapeutycznego.  Psychoterapia 1992; 2:  3-17.
 19. Barbaro B, Cechnicki A. Możliwość ograniczenia hospitalizacji psychiatrycznej z perspektywy psychiatrii społecznej. Psychiatria Polska 1992: (1-2): 155 – 159.
 20. Cechnicki A, Bielańska A, Budzyna - Dawidowski P. Drama Therapy as a Means of Rehabiltation for Schizophrenic Patients: Our Impressions. American Journal of Psychotherapy 1991; 4: 566 – 575.

 

Rozdziały w podręcznikach:


Międzynarodowych:


 1. Cechnicki A, Bielańska A. A Community Treatment Programme for People Suffering from Schizophrenia in Krakow, (red.) J. Gale et al. Therapeutic Communities for Psychosis 334-56, London: Routledge., 2008, s. 171-185.
 2. Bielańska A, Cechnicki A, Drama Therapy in a Community Treatment Programme (ed.) J. Gale et al. Therapeutic Communities for Psychosis 433-44, London: Routledge, 2008, s. 224-230.
 3. Barbaro B., Cechnicki A. Die Klinik als komplementärer Bereich”. Ellenbracht M., Vieten B. (red.) Systemische Ansätze im psychiatrischen Alltag. Verlag Modernes Lernen. Dortmund, 1993, s. 33-42.Krajowych:


 1. Cechnicki A. Rehabilitacja. w: Psychiatria tom 3, wydanie II, Wciórka J. Pużyński S, Rybakowski J. (red.), Wrocłąw: Elsevier & Urban Partner, 2012, s. 345-358.
 2. Cechnicki A. Wspieranie, (samo)pomoc, umacnianie:nowe role osób chorujących psychicznie w psychiatrii. w : Psychiatria tom 3, wydanie II, Wciórka J, Pużyński S, Rybakowski J.(red.), Wrocław: Elsevier $ Urban Partner, 2012, s. 380-384.
 3. Cechnicki A., Kaszyński H., Postawa rodziny wobec aktywności zawodowej osób chorujących psychicznie – chronić czy mobilizować? Choroba, niepełnosprawność, leczenie, rehabilitacja zawodowa, praca – w oczach pacjentów i profesjonalistów, w: Heitzman J. (red.), Cechnicki A., Psychoedukacja w praktyce lekarza psychiatry, Wydawnictwo Termedia 2010, s. 106-128.
 4. Cechnicki A., Stagnacja reformy opieki psychiatrycznej w Polsce i próba jej przełamania?, Hubert Kaszyński, Andrzej Cechnicki (red.) Praca, zdrowie psychiczne, ekonomia społeczna. W poszukiwaniu inspiracji dla współczesnej teorii i praktyki, Kraków, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, 2007, s.45-54.
 5. Kaszyński H., Cechnicki A., Integracja zawodowa osób chorujących psychicznie w Polsce w perspektywie uchwalenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Hubert Kaszyński, Andrzej Cechnicki (2007) (red.) Praca, zdrowie psychiczne, ekonomia społeczna. W poszukiwaniu inspiracji dla współczesnej teorii i praktyki, Kraków, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, 2007, s.63-76.
 6. Cechnicki A., Kaszyński H. „Dziesięć tez o pracy programu Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi i Krakowskiej Inicjatywy na Rzecz Gospodarki Społecznej – COGITO”, A. Cechnicki, H. Kaszyński (red.) Praca, zdrowie psychiczne, gospodarka społeczna. Przyszłość pracy dla osób chorujących psychicznie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Kraków, 2005, s.25-27.
 7. Cechnicki A., Kaszyński H. „Programy rehabilitacji zawodowej i pracy dla osób chorujących na schizofrenię - rozwiązania krakowskie”, A. Cechnicki, H. Kaszyński (red.) Praca, zdrowie psychiczne, gospodarka społeczna. Przyszłość pracy dla osób chorujących psychicznie, Kraków, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, 2005, s.151-155.
 8. Cechnicki A., Bomba J., Różne konteksty i co z ich wynika - wprowadzenie w problematykę konferencji w: Schizofrenia. Różne konteksty, różne terapie. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2004, s. 7 – 12.
 9. Bielańska A., Cechnicki A., Psychoterapia grupowa w leczeniu schizofrenii, w: Schizofrenia. Różne konteksty, różne terapie. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2004, s. 139 – 150.
 10. Cechnicki A. Pozytywna kampania edukacyjna. Bilans czterech lat polskiego programu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”, w: Schizofrenia. Różne konteksty, różne terapie. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków, 2004,  s. 157 – 169.
 11. Cechnicki A., Kaszyński H., Dziesięć tez o pracy programu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”. W: Przyszłość Pracy dla osób chorych psychicznie. Cechnicki A., Kaszyński H. (red.), Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Kraków 2003, str. 9-11.
 12. Cechnicki A., Kaszyński H., Programy rehabilitacji zawodowej i pracy dla osób chorych na schizofrenię – rozwiązania krakowskie. W: Przyszłość pracy dla osób chorych psychicznie. Cechnicki A., Kaszyński H. (red.), Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Kraków 2003, str.125-133.
 13. Meder Joanna, Cechnicki A., Rehabilitation of the mentally ill in Poland, W: Images of Psychiatry, red.: Bilikiewicz A., Rybakowski J., VIA MEDICA, Gdańsk 2002, s. 143-157.
 14. Cechnicki A., Bielańska A., „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” – program przeciwko piętnu i dyskryminacji osób chorych na schizofrenię. W: Schizofrenia. Różne konteksty, różne terapie. 2. J. Bomba, B. de Barbaro (red.), Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków, 2002, s. 103-109.
 15. Cechnicki A., Wpływ czynników rokowniczych na wyniki leczenia. Krakowskie prospektywne badania przebiegu schizofrenii. W: Barbara Przewłocka (red.), Schizofrenia: patogeneza i terapia”, XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN. Mogilany, 2002, s. 159-173.
 16. Cechnicki A., Psychopatie, czyli o poznawaniu samego siebie.  Posłowie do: Kępiński Antoni Psychopatie. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 186-192.
 17. Cechnicki A., Meder J. Rehabilitacja osób chorych psychicznie w Polsce. W: Rehabilitacja osób chorych psychicznie w Polsce. pod red. Bilikiewicz A., Rybakowski J. Via Medica Gdańsk 2002, s. 137-153.
 18. Cechnicki A. Refleksje o eutanazji z perspektywy psychiatrycznej, W: Chrześcijanin wobec eutanazji. Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2001, s. 42-54.
 19. Cechnicki A., Co jest istotne w psychospołecznym leczeniu schizofrenii, W: Schizofrenia. Różne konteksty, różne terapie. Bomba J. (red.) Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000, s.  37 – 47.

 

 

Prace popularno-naukowe i inne:

 

 1. Spancken E, Seidel R, Pörksen N, Cichocki Ł, Cechnicki A. Wächterin der Erinnerung Die Deutsch-Polnische Gesellschaft für Seelische Gesundheit Sozialpsychiatrische informationen, 2015; 45 (3).
 2. Cechnicki A. Kilka myśli o granicach zdrowienia i tego, co pod tym pojęciem rozumiemy. Komentarz do: Medytacje nad treścią fantazmatu schizofrenii. W poszukiwaniu granic destygmatyzacji. Postępy Psychiatr. Neurol. 2015; 24:52-61.  http://dx.doi.org/10.1016/j.pin.2015.06.001
 3. Cechnicki A, Cichocki Ł. Zaangażowanie Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego w przemiany psychiatrii polskiej. Psychiatria Polska 2014, 48 (2): 396-400. 
 4. Cechnicki A., Czego dziś uczymy się od Antoniego Kępińskiego? Psychoterapia, 2012;  4 (163):55-59.
 5. Cechnicki A., Spancken E. Potrzeby chorych psychicznie i odpowiedzialność lokalnej społeczności, w : Dialog nr 17, „Wśród swoich – potrzeby chorych psychicznie i odpowiedzialność lokalnej społeczności”, Lublin 2009, s. 26-27.
 6. Cechnicki A., Myśląc: Schizofrenia., (Posłowie) w: Kępiński A., Schizofrenia, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2009, s. 297-304.
 7. Cechnicki A., Leidinger F., „Utrata i zdrowie psychiczne. Pozbawiony ojczyzny – uciekinier, wypędzony, emigrant... i przybysz”, w: Dialog nr 15, „Utrata i zdrowie psychiczne. Pozbawiony ojczyzny – uciekinier, wypędzony, emigrant... i przybysz”, Kraków 2007, s. 8-9.
 8. Cechnicki A. „Być razem, być obok - bliskość czy obcość? Polsko-niemieckie partnerstwa w dziedzinie psychiatrii, w: Przegląd zachodni nr 4/2007 (325), Poznań 2007, s.25-29.
 9. Cechnicki A., Leidinger F., Polsko-niemieckie Partnerstwa w dziedzinie psychiatrii jako przykład współdziałania w jednoczącej się Europie, XVIII Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego - Utrata i zdrowie psychiczne. Pozbawiony ojczyzny - uciekinier, wypędzony, emigrant… i przybysz?, Opole, wrzesień 2007r., w: Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2007, 16 (4): 361-362.
 10. Leidinger F., Cechnicki A., Powitanie uczestników Sympozjum ‘Losy ludzkie w krytycznych czasach’”, w: Dialog nr 14, „Losy ludzkie w krytycznych czasach”, Kraków 2006, s. 109-111.
 11. Ostoja-Zawadzka K., Cechnicki A., de Barbaro B., Możesz pomóc. Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.  
 12. Leidinger F., Cechnicki A., Bliskość i obcość , w: Dialog nr 13 „Bliskość i obcość”, Kraków 2004, s.10-11.
 13. Leidinger F., Cechnicki A., Stare sąsiedztwo – nowe partnerstwo. Europejska integracja i zdrowie psychiczne , w: Dialog nr 13 „Bliskość i obcość”, Kraków 2004, s.124-126.
 14. Cechnicki A., Posłowie, w: Kępiński A., Psychopatie, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2002.
 15. Cechnicki  A., Deutsch-Polnischer Preis 2000, w: Dialog nr 10 „Przekraczanie granic”, Kraków 2001, s. 10-13.
 16. Cechnicki A., Refleksja nad psychiatria społeczną  w krakowskiej Klinice – przeszłość i teraźniejszość, w: Dialog nr 11 „Mit i tabu”, Kraków 2001.
 17. Cechnicki A., Prospektywne badania przebiegu schizofrenii – nawrót i rehospitalizacja jako kryterium wyników leczenia. Dialog. Kraków – Munster, 1999 (8), 30-37.
 18. Cechnicki A., Leidinger F.: „Pomosty nad historycznymi przepaściami. Historia i rozwój Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego”. Dialog, Kraków-Munster, 1994 (1), 33-39.
 19. Wienberg G., Cechnicki A.: „Deutsch-Polnischer Verbund zum Aufbau gemeindepsychiatrischen Modellregionen in Polen”. Dialog, Kraków-Munster, 1994 (1), 147-152.
 20. Cechnicki A., Gabriel T.: „Deinstytucjonalizacja chorych psychicznie w Krakowie”.  Dialog, Kraków-Munster, 1994 (1), 173-178.
 21. Bomba J., Cechnicki A.: „Dlaczego polska psychiatria nie została wykorzystana do celów politycznych”. Dialog, Kraków-Munster, 1993 (2), 133-138.

 

 

 

Łukasz Cichocki

 

 1. a. Bomba J., Cichocki Ł., Czy neuroscience wyjaśnia efekty psychoterapii schizofrenii?, Psychoterapia, 2005 2 (133), 5-11.
  b. Bomba J., Cichocki Ł., Will neuroscience account for psychotherapeutic outcome in schizophrenia?, w: Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2009; 3:11-16.
 2. a. Cichocki Ł., Zmiana mechanizmów obronnych ego u pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi w trakcie terapii na oddziale dziennym, Psychiatria Polska, tom XLII, nr 1 – 2008, 47-57.
  b. Cichocki Ł., Changes in defence mechanisms of people suffering from psychotic disorders and receiving therapy in the Day Treatment Centre, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2008 (4), 27-32.
 3. Cechnicki A., Hanuszkiewicz I., Polczyk R., Cichocki Ł., Kalisz A., Rostworowska M., Wskaźnik ekspresji emocji (EE) jako rodzinny predyktor przebiegu schizofrenii., w: Psychiatria Polska, 2010, Tom XLIV, 2: 173-184.
 4. Cechnicki A., Cichocki Ł., Franczyk-Glita J., Spójność wymiarów objawowych schizofrenii w dwunastoletniej katamnezie., w; Psychiatria Polska, 2010, Tom XLIV, 2:185-196.
 5. Cechnicki A., Valdes M., Cichocki Ł., Kalisz A., Jakość życia chorych na schizofrenię - 7 do 12 lat po pierwszej hospitalizacji, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2010, 19 (1): 25-30.
 6. Cechnicki A., Cichocki Ł., Franczyk-Glita J., Consistency of symptomatic dimensions of schizophrenia in a 12 year follow-up study, w: Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2010; 4: 29-36.

 

 

 Anna Bielańska:

 

 1. Bielańska A., Cechnicki A., Rogoż K: „Dramaterapia jako forma rehabilitacji chorych na schizofrenię. Doświadczenia własne.” Psychoterapia, 1986, 4(59), str. 25 – 30.
 2. Cechnicki A., Bielańska A., Drożdżowicz L; „Rola treningu społecznych umiejętności w systemie leczenia chorych na schizofrenię”. Psychoterapia, 1986, 4 (59) str. 17 – 23.
 3. Bielańska A., Cechnicki A., Budzyna-Dawidowski P: „Drama Therapy as a Means of Rehabilitation for Schizophrenic Patients: Our Impression”. American Journal of Psychotherapy, 1991, 4(XLV), str. 566-575.
 4. Bielańska A, Cechnicki A: „ Obozy terapeutyczne w środowiskowym programie leczenia chorych na schizofrenię. Bilans 20 lat.” Psychoterapia, 1996, 4 (99).
 5. Bielańska A, Łopalewska D: Psychodrama w grupie ambulatoryjnej dla chorych z diagnozą schizofrenii”. Psychoterapia, 1998, 1 (104), str. 23 – 32.
 6. Cechnicki A, Bielańska A, Walczewski K: „Therapeutic camps as a part of an integrated  community programme for schizophrenic patients.” Therapeutic Communities, 1999, 2 (20), str. 103-117.
 7. Bielańska A, Cechnicki A, Stark F.M: „ Dramatherpie und ihre Bedeutung fur den RehabilitationsprozeB schizophrener Patienten” w: Lutz Rainer – Beitrage zur Euthymen Therapie. 1999, str. 213-225. Lambertus-Verlag, Freiburg im Breisgau.
 8. Bielańska A., „Kreatywność w rehabilitacji chorych z diagnozą schizofrenii” w:  Rehabilitacja przewlekle chorych psychicznie. Pod red. Joanny Meder, Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000, str.101-110.
 9. Wojciechowska A, Bielańska A, „Amerta Movement, czyli „filozofia ruchu” w terapii osób chorych psychicznie”. Psychoterapia, 2001, 1,(116), str. 45-51.
 10. Bielańska A, „Teatr, który leczy”. 2002, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 11. Bielańska A, Cechnicki A, Psychoterapia grupowa w leczeniu schizofrenii. Schizofrenia,  różne konteksty, różne terapie. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2004, str. 139-150.
 12. Bielańska A, „ Jak grać role, jak być sobą – czyli w poszukiwaniu tożsamości”. Schizofrenia różne konteksty, różne terapie. 4. Biblioteka Psychiatrii Polskiej.  Kraków 2006: 155 – 160.
 13. Bielańska A, „Psychodrama and Therapeutic Theatre In Poland” Journal of the International Association of Group Psychotherapy, N.1, July, 2006, p.117- 122.
 14. Bielańska A, „Psychoterapia indywidualna osób z diagnozą schizofrenii”, Psychoterapia 3 (138) 2006, str. 75-86.
 15. Bielańska A, „Kreatywność – źródło w ogrodzie życia”, Psychoterapia 4(139) 2006: 5 –9.
 16. Cechnicki A, Bielańska A, Franczyk J, „Piętno choroby psychicznej: antycypacja i doświadczanie. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16(2): 113-121.
 17. Bielańska A, „Breaking through Resistance: Psychodrama with Psychotic Outpatients”.W: Dynamic Psychiatrie, Innternational Journal for Psychotherapy, Psychoanalysis and   Psychiatry, Vol 40, 2007, 3-4, Nr.221-222, str. 242 –255.
 18. Bielańska A, Cechnicki A;  „Drama therapy in a community treatment programme”. W:Theraputic Communities for Psychosis. Philosophy, History and Clinical Practice.Edited by John Gale, Alba Realpe&Enrico Pedriali. Routledge, London and New York, 2008, 224-229.
 19. Cechnicki A, Bielańska A; „ A community Treatment programme for people in Krakow suffering from schizophrenia”. W: W:Theraputic Communities for Psychosis. Philosophy, History and Clinical Practice.Edited by John Gale, Alba Realpe&Enrico Pedriali. Routledge, London and New York, 2008, 171-183.
 20. Cechnicki A., Bielańska A., Przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób chorujących psychicznie W: Duda M., Gulla B. red., Przeciw wykluczeniu społecznemu, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2008, s. 99-121
 21. Cechnicki A, Bielańska A; „Czynniki demograficzno – społeczne i kliniczne a  antycypacja i doświadczenie piętna choroby psychicznej”. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18(1):31-41
 22. Bielańska A, (redakcja):  „Psychodrama. Elementy teorii i praktyki”, 2009. ENETEIA, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa.
 23. Cechnicki A, Bielańska A; Demographic, social and clinical variables of anticipated and experienced sigma of  mental illness. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2009; 2:49-63
 24. Cechnicki A, Bielańska A; Understanding and treatment of people suffering from schizophrenia in Kraków, Achives of Psychiatry and Psychotherapy, 2009; 3:17 – 25.
 25. Cechnicki A, Anegermeyer M, Bielańska A; Anticipated and experienced stigma among people with schizophrenia: its nature and correlates. Social Psychiatry & Psychiatric Epiedemiology 2010.
 26. Cechnicki A, Hanuszkiewicz I, Polczyk R, Bielańska A; Prospektywna ocena wpływu czasu nie leczonej psychozy na przebieg schizofrenii. Psychiatria Polska 2010; Tom XLIV, nr 3, 381-3(4).
 27. Cechnicki A, Hanuszkiewicz I, Polczyk R, Bielańska A; Prognostic value of duration of untreated psychosis in long-term outcome of schizophrenia. Med Sci Monit, 2011; 17(2)
 28. Bielańska A; Monodrama jako specyficzna interwencja w leczeniu halucynacji słuchowych. Psychoterapia 1/, 2 (176) 2016, 29-42.
 29. Cechnicki A, Bielańska A; Wpływ wczesnej interwencji psychospołecznej na odległe kliniczne wyniki leczenia osób chorujących na schozifrenię. Psychiatr.Pol; 2017; 51 (1), 45-61.