Działalność naukowa


•    Badania w Krakowskiej Grupie Badawczej nad Przebiegiem Schizofrenii – Granty statutowe,


•    Współpraca międzynarodowa:

 

W ubiegłych latach

 

     Prof. Michaela Amering (Wiedeń), prof. Graham Tornicroft (Londyn) -  projekt „Udział pacjentów

     chorujących psychicznie w edukacji i badaniach”


     Michael Stark (Hamburg) - projekt  „Relacja terapeuta-pacjent”


     Mathias Angemayer (Wiedeń) - projekt - „Badanie nad piętnem i dyskryminacją osób chorujących  

     psychicznie"

 

     Julian Leffem (Londyn) -  projekt „Badania nad rolą ekspresji emocji EE w przebiegu schizofrenii”


     Martin Driessen (Bielefeld) - projekt „Badania nad wpływem hospitalizacji na współpracę w

     leczeniu”

 

OBECNIE:


1/


Realizowane granty i programy naukowe


 

2006

Prace statutowe:

 

Dr med. Andrzej Cechnicki

Czas od zachorowania do hospitalizacji oraz wskaźnik ujawnianych emocji jako predykatory odległych wyników leczenia schizofrenii (501/NKL/95/L)

 

Dr n. med. Janusz Morasiewicz

Ocena wyników rehabilitacji chorych na chroniczną schizofrenię w pięć lat od rozpoczęcia intensywnego programu rehabilitacyjnego (501/NKL/157/L)

 

 

 

2007

Prace statutowe:


Dr med. Andrzej Cechnicki 

Czas od zachorowania do hospitalizacji oraz wskaźnik ujawnianych emocji jako predykatory odległych wyników leczenia schizofrenii w 12 lat od zachorowania

 

Dr med. Janusz Morasiewicz

Różnice w obrazie psychopatologicznym schizofrenii u kobiet i mężczyzn oceniane po trzech i siedmiu latach od pierwszej hospitalizacji

 

 

 

 

2008

Prace statutowe:


Łukasz Cichocki

Dynamika wskaźników sieci społecznej u osób chorujących na schizofrenię po 3,7,12 latach od pierwszej hospitalizacji (K/ZDS/000655)

 

Andrzej Cechnicki

Dynamika syndromów pozytywnego i negatywnego u pacjentów z diagnozą schizofrenii przez okres 12 letniej katamnezy (KZDS/00652) 

 

Janusz Morasiewicz

Zgoda pacjenta w leczeniu psychiatrycznym – problematyka kliniczna, psychologiczna, etyczna i prawna

(K/ZDS/000653) 

 

 

 

 

2009

Prace statutowe:


Andrzej Cechnicki 

1/Dynamika syndromów pozytywnego i negatywnego u pacjentów z diagnozą schizofrenii w 20 letniej katamnezie 

2/Wpływ czasu nieleczonej psychozy (DUP) i ujawnianych uczuć (EE) w rodzinie na dynamikę syndromu pozytywnego i negatywnego w odległych wynikach badań

 

Łukasz Cichocki 

Dynamika sieci społecznej a wyniki leczenia i subiektywna jakość życia osób chorujących na schizofrenię w 20 lat od pierwszej hospitalizacji

 

 

 

 

2010

Prace statutowe:

 

Andrzej Cechnicki

Wpływ czasu nieleczonej psychozy (DUP) i ujawnianych uczuć (EE) w rodzinie na wyniki leczenia pacjentów z diagnozą schizofrenii w wynikach 20 letnich badań katamnestycznych


Łukasz Cichocki

Jakość życia osób chorujących na schizofrenię w dwudziestoletniej katemnezie

 

Janusz Morasiewicz

Różnice w obrazie psychopatologicznym schizofrenii u kobiet i  mężczyzn oceniane po dwunastu latach od pierwszej hospitalizacji

 

 

 

 

2011/2012


Andrzej Cechnicki

Predyktory przebiegu schizofrenii a sieć społeczna w katamnezie dwunastoletniej

 

Łukasz Cichocki

Wpływ czasu nieleczonej psychozy (DUP) na jakość życia osób chorujących na schizofrenię w 20-letniej katamnezie


KBN


  • Raport dla Komitetu Badań Naukowych - „Ocena odległych efektów kompleksowego leczenia schizofrenii. Katamneza siedmioletnia”. Program naukowy nr 4S402 05806 w latach 1994-1995, kierownik tematu Andzrej Cechnicki

  • Raport dla Komitetu Badań Naukowych programu badawczego - „Ocena odległych efektów kompleksowego leczenia schizofrenii. Katamneza dwunastoletnia ”. Program naukowy nr 4PO515418 w latach 1999-2001, kierownik tematu Andrzej Cechnicki
  • Raport dla Komitetu Badań Naukowych programu badawczego – „Prospektywne badania przebiegu schizofrenii – ocena odległych wyników leczenia w 20 lat od pierwszego zachorowania”. Program naukowy nr KBN 501/G/573 w latach 2006-2009, kierownik tematu Andrzej Cechnicki. 

 

 

Kierownik – Andrzej Cechnicki

K/ZDS/002403 – Predyktory przebiegu schizofrenii a sieć społeczna w katamnezie dwunastoletniej – kontynuacja z 2011

 

Kierownik - Łukasz Cichocki

K/ZDS/ 001469 – Wpływ czasu nieleczonej  psychozy na jakość życia osób chorujących na schizofrenię w 20-letniej katamnezie - kontynuacja z 2011

 

 

 

2013/2014

Dr hab. med. Andrzej Cechnicki

Wpływ syndromu negatywnego i deficytowego na wczesny i odległy przebieg psychoz schizofrenicznych

 

Dr Łukasz Cichocki

Związki pomiędzy anomaliami strukturalnymi mózgu a obrazem psychopatologicznym u osób z diagnozą schizofrenii w 12 i 20 lat od pierwszej hospitalizacji

 

 

 

2015/2016

 

Andrzej Cechnicki

Zwiazek pomiedzy nasileniem objawów negatywnych i deficytowych a poziomem funkcjonowania społecznego i zawodowego pacjentów z diagnoza schizofrenii.

 

Przemysław Adamczyk

Poznawcze i emocjonalne aspekty selektywnych deficytów komunikacyjnych u osób cierpiących na psychozy schizofreniczne (K/ZDS/005570)

 

Piotr Błądziński

Wgląd i współpraca w leczeniu w grupie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i pracowników Zakładów Aktywizacji Zawodowej cierpiących na psychozy schizofreniczne.

 

Łukasz Cichocki

Związek kontekstu terapeutycznego z jakością życia pacjentów z diagnoza schizofrenii paranoidalnej

 

NCN – OPUS 7

Marzec 2015-marzec 2017

Poczucie humoru w schizofrenii – charakterystyka neuronalnych podstaw procesów związanych z deficytami rozumienia humoru u osób cierpiących na psychozy schizofreniczne.

Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (grant nr 2014/13/B/HS6/03091)


Konsorcjum – NCN - OPUS 10
Interakcja pomiędzy traumą, osobowością a funkcjami poznawczymi jako predyktor zwiększonego ryzyka rozwoju psychozy w populacji osób w wieku 18 - 35 lat